buttom_consult.gif

Логотип UA бюджет


        Продукти "UA-Бюджет" - нова лінійка продуктів для комплексної автоматизації бухгалтерського, фінансового і кадрового обліку, розрахунку заробітної плати, включаючи підготовку обов'язкової (регламентованої) звітності в установах, які фінансуються з державного, обласного та місцевого бюджетів, і ведуть облік по планом рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі.


       Стандартні бухгалтерські звіти - у системі реалізовано набір бухгалтерських звітів бюджетних установ, передбачених наказом Дер­жавного казначейства України. Користувачеві надається можливість гнучкого налаштування варіантів формування меморіальних ордерів.

                       UA-БЮДЖЕТ надає користувачу набір стандартних звітів, які дозволяють аналізувати дані по залишках, оборотах рахунків та по проводках у найрізноманітніших розрізах. Серед яких оборотно-сальдова відомість, шахова відомість, оборотно-сальдова відомість по рахунку, обороти рахунку, картка рахунку, аналіз рахунку, аналіз субконто, обороти між субконто, зведені проводки, головна книга.

                        Спеціалізовані звіти - для кожної з підсистем реалізовано власний набір спеціалізованих звітних форм:

• звіти по підсистемах обліку матеріальних цінностей;

• звіти по обліку договорів і фінансування;

• звіти з кадрового обліку;

• звіти по розділу розрахунок заробітної плати;

• спеціалізовані бухгалтерські звіти (Меморіальні ордера, Картки аналітичного обліку, інше).

                            Розрахунок заробітної плати - готове рішення, в якому враховані вимоги законодавства і реальна практика роботи:

• розрахунок заробітної плати;

• розрахунок грошового забезпечення військовослужбовців і прирівняних до них осіб;

• розрахунок грошового утримання службовців на державній службі;

• розрахунок регламентованих законодавством податків із співробітників і внесків на фонд оплати праці;

• відображення нарахованої зарплати і податків у витратах установи;

• управління грошовими розрахунками з працівниками, включаючи депонування;

• облік кадрів та аналіз кадрового складу;

• автоматизація кадрового діловодства.

                             Для розрахунку та обліку заробітної плати автоматизована діяльність бухгалтерів-розраховувачів заробітної плати:

• автоматичний розрахунок – від оплати за окладом і різних надбавок до оплати лікарняних і відпусток за середнім заробітком;

• гнучке налаштування нарахувань та утримань.

                            UA-БЮДЖЕТ забезпечує ведення взаєморозрахунків з працівниками, а також облік витрат на оплату праці у складі витрат устано­ви. Реалізована можливість донарахування зарплати минулих періодів з реєстрацією в поточному періоді, розрахунок міжрозра­хункових виплат з урахуванням введених на момент розрахунку даних про відхилення і фактичне відпрацювання співробітників та подальша виплата авансу.

                            UA-БЮДЖЕТ надає можливості обліку робочого часу, дозволяє, з одного боку, описувати різні графіки роботи, включаючи “ковза­ючі”, і реєструвати тільки відхилення від звичайного режиму роботи, а з іншого – реєструвати тільки фактичні дані обліку на підставі заповнених у підрозділах табелів:

• ведуться загальні графіки роботи установи;

• формуються індивідуальні графіки роботи для окремих працівників;

• реєструються первинні документи обліку робочого часу – табелі відпрацьованого часу.

                           UA-БЮДЖЕТ дозволяє підготувати всі уніфіковані форми з обліку заробітної плати та інші звіти за будь-який розрахунковий період:

• Розрахункові листки;

• Аналітичні розрахункові відомості та зведені звіти про нарахування й утримання;

• Розрахунково-платіжні відомості;

• Платіжні відомості для отримання грошей через касу;

• Довідки про суми середнього заробітку;

• Табель обліку використання робочого часу та розрахунку заробітної плати і т.д.

                        Результати розрахунків можуть бути також представлені у вигляді аналітичних звітів:

• Аналіз нарахувань співробітникам установ;

• Аналіз стану взаєморозрахунків з працівниками установ та ін.